Elemente de cromatică vergiliană

Abstract: Endowed with a refined sense of colour and a special attraction towards decorative beauty, Virgil creatively combines precious metals and materials in his work: gold (aurum), silver (argentum), purple (purpura), ivory (ebur), marble (marmor), gemstones (gemmae) etc. – elements which are habitually associated with the ideas of grandeur, distinction, value as well as particular colours, suggestive of chromatic connotations. These precious objects are frequently employed in garments’ descriptions in the Virgilian text, as the poet depicts his heroes dressed up in purple and gold (auro ostroque), and adorned with gemstones (gemmis). The royal splendor of gold, associated with silver and purple, also makes the Virgilian interiors shine, which so offer the spectacle of a refined and sophisticated opulence. The effect of this type of terminology is particularly enhanced when it is used as lexical material for rendering portraits. Gold and silver, purple, gemstones, marble and ivory are combined in metaphorical or comparative structures of exceptional freshness and chromatic imagery, and serve to emphasise physical charms presented in encomiastic tones.

Keywords: gold, silver, purple, ivory, marble, gemstones.

Rezumat: Înzestrat cu un simţ rafinat al culorilor şi cu o atracţie deosebită pentru frumosul decorativ, Vergilius îmbină cu artă în opera sa materialele şi metalele preţioase, aurul (aurum), argintul (argentum), purpura (purpura, ostrum, murex), fildeşul (ebur, elephantus), marmura (marmor, Parius lapis), nestematele (gemmae) etc. – elemente ce se impun atenţiei prin însuşiri legate de ideea de grandoare, distincţie, podoabă, dar şi printr-un colorit specific, ele fiind purtătoare de sugestii cromatice. Obiectele acestea de preţ se reunesc în număr mare în descrierile vestimentare din opera vergiliană, căci poetul îşi zugrăveşte eroii în purpură şi aur (auro ostroque) şi decoraţi cu pietre scumpe (monile/ Bacatum, gemmis, iaspide fulva). Splendoarea regală a aurului, asociat cu argintul şi purpura, conferă strălucire şi interioarelor vergiliene, ce oferă spectacolul unei opulenţe pline de eleganţă şi rafinament. Efectul acestui tip de vocabular sporeşte însă mai cu seamă atunci când el este folosit ca material lexical în vederea alcătuirii unor portrete. Aurul şi argintul, purpura, pietrele preţioase, marmura şi fildeşul se îmbină în structuri metaforice ori comparative de o prospeţime şi un colorit cu totul aparte, care servesc la punerea în relief a farmecelor fizice, înfăţişate în tonuri encomiastice.

Cuvinte-cheie: aur, argint, purpură, fildeş, marmură, nestemate.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
295