Academic writing in Romania: a contrastive analysis of BA thesis introductions in Romanian and English

Abstract: The present study investigates certain aspects related to the interaction between ‘traditional’ Romanian academic writing and academic writing in English, by a comparative analysis of a corpus of introductions to BA papers in literature and linguistics defended in June 2011 at the Faculty of Letters, History and Theology of the University of Timișoara. We looked at introductions produced in Romanian and in English, in an attempt to see to what extent the two sets of writing conventions interact, as well as whether an increasing influence of the Anglo-Saxon model could be established. We undertook a bottom-up analysis of the texts, focusing on two main aspects: the move structure of the introductions and the deictics used. We identified 7 moves most typically used in the corpus of diploma paper introductions, and concluded that the “descriptive” moves and steps (introducing the topic, presenting the structure of the paper) prevailed over the more “reflective” moves (summarising previous research, indicating a gap in previous research), which may suggest an incomplete and mechanical adoption of the Anglo-Saxon model. However, we found that all introductions tended to be concise and employed a limited number of moves, which seems to be a recent development under the influence of English writing conventions. Subsequently, we analysed deictics as linguistic tools which ensure textual coherence and cohesion and help build discursive and metadiscursive strategies. We found no significant difference between the papers written in English and those written in Romanian, neither in terms of moves, nor in terms of deixis, which suggests that the diploma paper introduction is fairly cohesive as a sub-genre, at least within our corpus, and that the Anglo-Saxon model has influenced papers written in Romanian and in English to a similar extent.

Keywords: Romanian academic writing, genre analysis, BA thesis introductions, move analysis, deictics.

Rezumat: Studiul de faţă investighează câteva aspecte ale interacţiunii dintre scrierea academică românească tradiţională şi cea anglo-saxonă, analizând comparativ un corpus format din introducerile la lucrările de licenţă susţinute în 2011 la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara, în română şi engleză, în domeniile lingvisticii şi studiilor literare. Am urmărit să stabilim – în acest segment – în ce măsură se exercită influenţa modelului anglo-saxon în scrierea academică românească actuală. Pentru aceasta, am avut în vedere două aspecte: mutările/paşii retorici şi modul de utilizare a deicticelor. Am identificat în corpusul analizat şapte tipuri de mutări retorice şi, comparându-le frecvenţa, am tras concluzia că mutările „descriptive” (introducerea temei, prezentarea structurii lucrării) sunt mult mai frecvente decât cele „reflexive” (raportarea la cercetările anterioare, indicarea unei insuficienţe în cercetările anterioare pe care îşi propune să le corecteze lucrarea de licenţă), fapt ce sugerează o preluare mecanică a modelului de scriere anglo-saxon. Oricum, amobservat că toate introducerile sunt concise şi conţin un număr limitat de mişcări retorice, în conformitate cu o tendinţă recentă de a adopta şi adapta convenţiile de scriere academică din spaţiul anglo-saxon. În cele din urmă, am analizat comparativ elementele deictice ca unelte lingvistice responsabile de realizarea coerenţei şi coeziunii textuale, a unor strategii discursive şi metadiscursive. În concluzie, în această analiză nu am găsit diferenţe semnificative între introducerile scrise în română şi cele scrise în engleză, nici în ceea ce priveşte mişcările retorice, nici în ceea ce priveşte uilizarea elementelor deictice, ci asemănări constante care dovedesc, pe de o parte, că în corpusul nostru introducerea la lucrarea de licenţă este destul de unitară ca sub-gen, iar pe de altă parte, că în spaţiul academic românesc modelul anglo-saxon a fost urmat în aceeaşi măsură în ambele categorii de lucrări (scrise în română şi în engleză).

Cuvinte-cheie: scriere academică în România, analiza genului, introduceri la lucrarea de licenţă, mutări retorice, deictice.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
320