Relatinizarea limbii române în concepţia lui Ion Budai-Deleanu

Abstract: (Re-Latinization of the Romanian language in the view of Ion Budai-Deleanu). The objective of the current paper is to discuss the idea of „reLatinising” the Romanian language through the ideas present in the linguistic work of Ion Budai-Deleanu. Known especially for his literary work (the comic epopee Țiganiada), the Transylvanian Philologist is the author of linguistic studies belonging to the scientific and intellectual trend generated by Școala Ardeleană. Works like Fundamenta grammatices linguae Romaenicae (1812) and Temeiurile gramaticii românești (1815), through which it is conveyed the description of Romanian for native speakers and foreigners, as well as its governing principles, are superior to other grammar books in his time. The central idea sustained by the author is that modernising and adapting Romanian to the principles in Western Europe must be done according to the Latin-Romanic frame. The Transylvanian Philologist had in view only the cultivated variant of Romanian, destined to educated people, that, in his conception, could be reLatinised by adopting a writing system with Latin alphabet, based on the etymological principle, through grammar rules adapted after the Classical Latin and by enriching the vocabulary with borrowings of Latin and Romanic origin, meant to replace most of the oriental words (of Slavic, Turkish, Greek origin etc.) from the old literary Romanian. The interest for these works, which were just partially published, is significant, because Ion Budai-Deleanu not only names the theoretical principles regarding the reLatinising of Romanian, but also settles clear rules for the new variant of the Literary Romanian.

Keywords: reLatinising, Western Europe principles, Orthography, Morphology, Vocabulary.

Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze conceptul de „relatinizare” a limbii române prin intermediul ideilor din opera lingvistică a lui Ion Budai-Deleanu. Cunoscut în special pentru creaţia sa artistică (epopeea comică Ţiganiada), filologul transilvănean este autorul unor lucrări de lingvistică aparţinând curentului intelectual şi ştiinţific generat de Şcoala Ardeleană. Importanţa unor scrieri precum Fundamenta grammatices linguae Romaenicae (1812) şi Temeiurile gramaticii româneşti (1815), prin care se urmăreşte atât descrierea limbii române pentru vorbitorii nativi şi pentru străini, cât şi normarea acesteia, este superioară celorlalte gramatici din epoca sa. Ideea centrală susţinută de autor este că modernizarea şi occidentalizarea românei trebuie făcute conform modelului latino-romanic. Filologul transilvănean avea în vedere numai varianta cultivată a limbii române, destinată oamenilor instruiţi, care, în concepţia sa, putea fi relatinizată prin adoptarea unui sistem de scriere cu alfabet latin, bazat pe principiul etimologic, prin norme gramaticale adaptate după latina cultă şi prin îmbogăţirea lexicului cu neologisme de provenienţă latină şi romanică, menite să înlocuiască cei mai mulţi dintre termenii orientali (de origine slavă, turcă, greacă etc.) din vechea română literară. Interesul acestor scrieri, care n-au fost publicate decât fragmentar până acum, este dublu, deoarece Ion Budai-Deleanu nu se mulţumeşte să formuleze principiile teoretice referitoare la relatinizarea limbii, ci stabileşte şi normele concrete pentru noua variantă a românei literare.

Cuvinte-cheie: relatinizare, occidentalizare, ortografie, morfologie, lexic.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
434