Observaţii asupra construcţiei textuale în poezia lui Traian Dorz

Abstract: (Observations on the textual framing in the poetry of Traian Dorz) The current paper’s objective is to consider the stylistic values of terms belonging to the same semantic field, highlighting their role in creating the lyrical frame of Traian Dorz – a contemporary Romanian poet, unfortunately a less studied writer, author of thousands of poems with mystical approach and of many volumes with memoirs and religious meditation. We will have in view the fact that words like farmec and vrajă bring out (often paradoxically – given the fact that we talk about mystical-religious lyrical creations) especially positive connotations (used in surprising lexical combinations), illustrated also through the means of synonyms (nouns) like încântare or răpire, of verbs or participial forms from the same semantic field. Moreover, in various cases, in the structure of one and the same poem, the mentioned terms are used alternatively, thus being created authentic contextual equivalencies between these and others that have figurative meanings. Beyond the simple usage of certain meanings – more or less known – the presence of such terms in Traian Dorz’s works emphasize the author’s artistic belief, his vision of life and Divinity, of the unique relation between man and Creator – idea which represents the pillar of the entire lyrical message of the Romanian poet.

Keywords: Lexicology, Semantics, Stylistics, Grammar, Mystical-Religious Poetry.

Rezumat: Lucrarea noastră îşi propune să ia în discuţie semnificaţiile expresive ale unor termeni din acelaşi câmp semantic, semnalând rolul lor în configurarea universului liric al lui Traian Dorz – un poet român contemporan, din păcate mai puţin studiat, autor a mii de poezii de factură mistică, precum şi a numeroase volume de memorii şi meditaţii religioase. Vom avea în vedere faptul că lexeme precum farmec ori vrajă antrenează (adesea în mod paradoxal – dat fiind faptul că discutăm despre creaţii lirice mistico-religioase) şi accepţii conotate pozitiv (actualizate în combinaţii lexicale surprinzătoare), ilustrate şi prin intermediul altor substantive echivalente semantic (cum sunt, de pildă, încântare sau răpire), al verbelor ori al participiilor din familiile lexicale respective. Mai mult decât atât, în numeroase situaţii, în structura uneia şi aceleiaşi poezii, termenii menţionaţi sunt întrebuinţaţi alternativ, creându-se chiar veritabile sinonimii contextuale între aceştia şi alţii, utilizaţi cu sensuri figurate. Dincolo de simpla actualizare a unor semnificaţii mai mult sau mai puţin cunoscute, ocurenţele unor asemenea elemente lexicale în opera lui Traian Dorz pun în lumină aspecte referitoare la crezul artistic al autorului, la concepţia sa despre viaţă şi despre Divinitate, la unicitatea relaţiei dintre om şi Creator – idee pe care mizează, de altfel, întregul mesaj liric al acestui poet român.

Cuvinte-cheie: lexicologie, semantică, stilistică, gramatică, poezie mistico-religioasă.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
206