Comunicare şi imaginea unei organizaţii

Abstract: (Communication and the Image of an Organization) The image of an organization is based on creating elements that characterize identity that gives the uniqueness factor. These are the goals, objectives, structure, the staff and organizational culture and their translation into the external environment. The external environment is the general public, clients/customers, suppliers, partners, and not least by the media. This image is formed in the public mind a spectrum of attitudes, beliefs, opinions, prejudices, experiences and expectations with respect to that organization, it must have a definite place in the social space to which it belongs. Our work aims to demonstrate what creates the identity of an organization, how this identity is reflected in the public image of the organization and are tools by which this is done reflection of identity and image building, from the issues mentioned above. Identity refers to how an organization aims to present himself in front of its customers, while the image is how the consumer public perceives the organization. However the identity is a crucial component in building the image, which is what the organization communicates externally, the element by which they operate, which is found in all actions and on which it builds the image.

Keywords: organization, image, identity, public, culture of the organization.

Rezumat: Imaginea unei organizaţii se bazează pe crearea elementelor de identitate care o caracterizează şi care îi oferă factorul de unicitate. Acestea sunt scopul, obiectivele, structura, personalul şi cultura organizaţiei, precum şi transpunerea acestora în mediul extern. Mediul extern este reprezentat de publicul larg, clienţii/consumatorii, furnizorii, partenerii şi, nu în ultimul rând, de mass-media. Această imagine se formează în mintea publicului dintr-un spectru de atitudini, credinţe, opinii, prejudecăţi, experienţe sau aşteptări, referitoare la respectiva organizaţie; ea trebuie să aibă un loc bine definit în spaţiul social din care face parte. Lucrarea noastră îşi propune să arate ce anume creează identitatea unei organizaţii, cum ajunge această identitate să se reflecte în imaginea publică a organizaţiei şi care sunt instrumentele cu ajutorul cărora se realizează această reflectare a identităţii şi construirea imaginii, pornind de la aspectele enunţate mai sus. Identitatea se referă la modalităţile prin care o organizaţie urmăreşte să se prezinte pe sine în faţa clienţilor săi, în timp ce imaginea reprezintă modul în care publicul consumator percepe organizaţia respectivă. Totuşi, identitatea este o componentă crucială în construirea imaginii, aceasta fiind ceea ce organizaţia comunică în exterior, elementul în funcţie de care îşi desfăşoară activitatea, care se regăseşte în toate acţiunile şi pe baza căreia se construieşte imaginea.

Cuvinte-cheie: organizaţie, imagine, identitate, public, cultura organizaţiei.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
469