Aspecte ale interlingvismului în lucrările de licenţă

Abstract: (Aspects of interlinguism in BA papers) The background of the paper entitled Aspects of interlinguism in BA papers is the phenomenon of linguistic interference. Its main purpose is to analyze comparatively the grammatical and lexical manifestations of interlinguism in a corpus of BA papers written in English (as a foreign language) and Romanian (as the mother tongue) by students in philology at UVT. The following linguistic facts (in general, perceived as situated at the border between mistake and evolutionary tendency) have been selected from the papers in Romanian and commented upon: the transfer of English-specific syntactic structures into Romanian, the use of scientific terms borrowed from English or obtained by calque, and the extension of the meaning of certain Romanian words, under the influence of their English (part-) equivalents. In the English papers, the influence of Romanian manifests itself in much more numerous and diverse forms (a proof that the mother tongue influences the foreign language more poignantly). The following linguistic facts are paid attention to: the use of false-friends, the use of “invented” words, the incorrect use of prepositions and articles, the absence of the subject in the surface structure of certain sentences, the absence of the direct object after verbs that require its presence, the absence of prepositions in prepositional verbs, incorrect topic and the double negation.To fulfill its secondary aims, the paper also attempts at estimating the consequences that the phenomenon under scrutiny might have upon the dynamics of the two languages in contact and highlights the relevance of the main findings in the area of teaching English as a foreign language.

Keywords: linguistic interference, comparative analysis, mistake, evolutionary tendency, BA paper

Rezumat: Bazele teoretice ale articolului intitulat Aspecte ale interlingvismului în lucrările de licenţă se găsesc în studiile consacrate fenomenelor de interferenţă lingvistică. Pricipalul obiectiv al cercetării este acela de a analiza comparativ manifestările gramaticale şi lexicale ale interlingvismului într-un corpus format din lucrări de licenţă scrise în engleză (ca limbă străină) şi în română (ca limbă maternă) de studenţi filologi din UVT. Următoarele fapte de limbă (percepute, în general, ca situate la graniţa dintre greşeală şi tendinţă evolutivă) din lucrările scrise în română au fost selectate şi interpretate: transferul de structuri sintactice englezeşti în română, utilizarea de termeni ştiinţifici împrumutaţi din engleză sau calchiaţi după engleză, extinderea pletorii semantice a unor cuvinte româneşti sub influenţa echivalentelor lor englezeşti. În lucrările scrise în engleză influenţa se manifestă în forme mai numeroase şi mai variate (o dovadă a faptului că limba maternă influenţează mai puternic exprimarea în limba achiziţionată). S-a acordat atenţie următoarelor aspecte: utilizarea „prietenilor falşi”, utilizarea cuvintelor „inventate”, incorecta folosire a articolului şi a prepoziţiilor, absenţa subiectului din structura de suprafaţă a unor propoziţii, absenţa complementului direct după verbe care îi reclamă prezenţa, absenţa unor prepoziţii din structura unor verbe prepoziţionale, topica incorectă şi dubla negaţie. Pentru a-şi atinge şi obiectivele secundare, lucrarea încearcă să estimeze şi consecinţele fenomenului investigat asupra dinamicii celor două limbi aflate în contact şi să scoată în evidenţă relevanţa acestor descoperiri pentru predarea englezei ca limbă străină.

Cuvinte-cheie: interferenţă lingvistică, analiză comparativă, greşeală, tendinţă evolutivă, lucrare de licenţă