Apel la comunicări


Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană (CICCRE)
ediţia a VIII-a, 14-15 iunie 2019,
Universitatea de Vest din Timişoara

cu tema

Interferențe și contraste în Romània


Ediţia a VIII-a a Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană va fi dedicată complexei problematici a simbiozelor şi specificităților din Romània.

Modul de răspândire a limbii, culturii şi civilizaţiei latine a determinat configurarea unor trăsături specifice în fiecare dintre fostele provincii ale Imperiului, odată cu transformarea latinității în romanitate. În dezvoltarea şi legăturile lor de lungă durată, limbile, literaturile, arta, istoria şi religia au cunoscut salturi calitative în explicarea cărora specialiştii au manifestat adesea păreri contradictorii. Cu toate aceste trăsături specifice, s-au conturat numeroase asemănări sau invariante, datorate fie unui fond comun, fie influenţelor reciproce romanice.

În întreaga istorie a romanităţii s-au menţinut, în diferitele limbi de cultură, cunoaşterea și studiul Antichităţii (mai ales a celei de limbă latină), popularizându-se astfel, la un moment dat, artele „liberale”, printre care gramatica, dialectica, retorica, muzica, etc., dar şi ideea de mimesis, promovată în artă de literaturile romanice.

Din întregul fond cultural al Antichităţii cultura creştină a preluat creaţiile valoroase, menţinându-le ca modele care au fost, de-a lungul timpului, receptate şi valorificate în zonele romanizate, modele şi tendinţe cu rol extrem de important în plan lingvistic, cultural şi stilistic, îndeosebi. Totodată, în afara imitării modelelor de perfecţiune, aşa cum erau ele reprezentate în operele Antichităţii, conştiinţa romanităţii a marcat modele şi predispoziţii care au influenţat puternic remarcabila coerenţă a romanităţii în planul vieţii spirituale.

Colocviul supune atenţiei o problematică deosebit de semnificativă, cea a omului romanic, în accepţiunea sa complexă, având o faţă întoarsă spre trecut şi o faţă modernă, polimorfă și polivalentă. În orizontul acestei tematici se înscriu, de pildă, dualitățile latin/romanic, clasic/romantic, literaturile Nordului/literaturile Sudului pornite dinspre Germania romantică sau celebra Querelle des Anciens et des Modernes, cu linii de evoluţie pline de consecinţe pentru lumea şi arta romanică.

Sunt acestea doar câteva dintre reflexele evolutive din diversele arii ale Romàniei. Toţi cei interesați – cadre didactice, cercetători, doctoranzi – de problematica ediției a VIII-a a colocviului, indicată succint, dar și de alte subiecte care să reflecte simbiozele sau, dimpotrivă, contrastele ce se manifestă în spațiul romanității sunt invitaţi să propună comunicări pentru una dintre secţiunile colocviului: limba și literatura latină; limba și literatura română; limba română ca limbă străină; limba și literatura franceză; limba și literatura italiană; limba și literatura portugheză; limba și literatura spaniolă; didactica limbilor romanice; istorie și religie; muzică și teatru; arte plastice.

Calendarul colocviului

Ediţia a VIII-a a CICCRE se va desfăşura în zilele de 14-15 iunie 2019 la Universitatea de Vest din Timişoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4.

Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2019, fiind disponibilă pe pagina colocviului: www.ciccre.uvt.ro.

Data de acceptare şi de notificare a comunicărilor este 15 mai 2019.