G.I. Tohăneanu, personalitate a filologiei clasice și românești

Abstract: (G.I. Tohăneanu, An Outstanding Figure of the Classical and Roumanian Philology) Charimatic figure of the letters world, G.I. Tohăneanu (1925-2008) has brilliantly united the solemnity of the academic world with the city’s liveliness, the glacial rigorousity of scientific information with the intemperant fervor of the being’s sensitiveness. My work investigates G.I.Tohaneanu’s creation fundamentals, to highlight it’s fundamental characteristics and the way in witch it underlines the specifics of the classical world, followed relentlessly and subtetly describes. His impressive and varied opera – witch contains works of stylistics, linguistic, lexicological, as well as a valuable effort to translate the totality of Vergilius’s writings (Eneida, Bucolice. Georgice) and Macrobius’s Saturnalia – demonstrates a rafinated spirit, mindful to the infinitezimal nuances of the discours, always preoccupied to show the latent valences of the artistic text. At the same time, in the linguist’s vision, the research of language, fundamental tool in knowing the cultural and civilizational spaces, is based imperatively on a diachronic look, as well as interdisciplinary. Embodying the exemplar figure of it’s creator, all of these are illuminated by love and knowledge, fundamental emblems of life and creation; always chained in the teacher’s universe they become living testimonies of a coherent and unitary way of understanding of life, in all of her dimensions.

Keywords: G.I. Tohăneanu, personalitate, stilistician, traducător, lingvist.

Rezumat: Personalitate carismatică a lumii literelor, G.I. Tohăneanu (1925-2008) a unit strălucit solemnitatea spațiului academic cu forfota cetății, rigoarea glacială a informației științifice cu fervoarea intemperantă a sensibilității ființei. Lucrarea mea investighează articulațiile creației lui G.I. Tohăneanu, spre a-i reliefa liniile de forță și modul în care aceasta profilează specificul lumii clasice, pe care cercetătorul l-a descris cu subtilitate și l-a urmat neabătut. Impresionanta și variata sa operă – ce cuprinde lucrări de stilistică, lingvistică, lexicologie, precum și o valoroasă muncă de traducător al integralei vergiliene (Eneida, Bucolice. Georgice) și al Saturnaliilor lui Macrobius – probează un spirit rafinat, atent la nunațele infinitezimale ale discursului, mereu preocupat de evidențierea valențelor latente ale textului artistic. Totodată, în viziunea lingvistului, cercetarea limbii, instrument fundamental în cunoașterea spațiilor culturale și civilizaționale, se întemeiază obligatoriu pe privirea diacronică, dar și interdisciplinară. Întruchipând figura exemplară a creatorului, toate acestea sunt străluminate de iubire și de cunoaștere, peceți fundamentale ale vieții și ale creației; mereu înlănțuite în universul dascălului, acestea devin mărturii vii ale unui mod coerent și unitar de înțelegere a vieții, în multitudinea planurilor sale.

Cuvinte-cheie: G.I. Tohăneanu, outstanding figure, literary stylist, translator, linguist.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
52