Războaiele cu dacii ale împăratului Traianus şi arcul de la Beneventum

Abstract: (Emperor Trajan’s Dacian Wars and the Beneventum Arch) The conquest of Decebalus’ kingdom by Emperor Trajan was done with great human and material sacrifices by Rome, requiring extensive military constructive work and two intensive campaigns in enemy territory. Numismatic sources indicates that a triumph took place in Rome in 102 AD, immediately after the Dacian War, and in 106 AD were celebrated in Rome conquered Dacia, with public games and banquets for 123 days. However, Trajan did not build a triumphal arch in the capital of the empire to capture such victory over the most dangerous (at those times) enemy of the Roman state, but was satisfied by republican tradition, with a Column. The monument will dominate the largest public square in Rome (forum Traiani) and would later become the tomb of Optimus Princeps. Triumphal arches dedicated to emperor Trajan will be raised in Italy and in the roman provinces in order by the urban senates. Currently we know four arches: Ancona, Beneventum, Merida, Thamugadi, mostly monumental gates that mark the entrance to a public place and have rather a commemorative role. Of these, one at Beneventum, erected in 114 AD by theme reliefs that adorn it, draws particular attention. Being finished by Emperor Hadrian, Trajan's adoptive son, may legally assumes that iconic arch punctuate the career development of Optimus Princeps scored all his outstanding achievements. From the point of view of the propaganda message was observed that the triumphal arch facade from Beneventum follow a clear division: Rome covers the side facing the Magistrates and the measures taken in the imperial capital, and the other faces the sea includes interventions in the provinces against barbarians, relief that renders obedience façade Dacia is on the Eternal City oriented. We believe that, Apollodorus of Damascus, the creator of the monument, not coincidentally decided this change in the iconography decorating the arch at Beneventum, thus aiming to emphasize spectacular transfiguration – it changed for the better – Rome after enslavement of the Dacians.

Keywords: glory, veterans, army, bas-relief, propaganda.

Rezumat: Cucerirea regatului lui Decebal de către împăratul Traian s-a realizat cu mari sacrificii umane şi materiale, fiind necesare ample pregătiri militare şi două campanii intense în teritoriul inamic. Izvoarele numismatice ne indică faptul că un triumf a avut loc la Roma în 102 d.Hr., imediat după încheierea primului război cu dacii, iar în 106 d. Hr. s-a sărbătorit la Roma cucerirea Daciei, prin jocuri şi banchete publice timp de 123 de zile. Totuşi, Traian nu şi-a construit un arc de triumf în capitala imperiului să imortalizeze astfel victoria sa asupra celui mai periculos (la vremea aceea) duşman al statului roman, ci s-a mulţumit după tradiţia străveche, republicană, cu o columnă. Monumentul va domina cea mai mare piaţă publică din Roma (forum Traiani) şi va deveni mai târziu mormântul lui Optimus Princeps. Arce de triumf dedicate împăratului Traian vor fi însă ridicate în Italia şi în provinciile Imperiului Roman din ordinul senatelor urbane. Se cunosc în prezent 4 arce: Ancona, Beneventum, Merida, Thamugadi, majoritatea lor porţi monumentale ce marchează intrarea într-un spaţiu public şi cu un rol, mai degrabă, comemorativ. Dintre toate acestea cel de la Beneventum, ridicat în anul 114 d.Hr., prin tematica basoreliefurilor ce îl împodobesc atrage în mod special atenţia. Fiind terminat de împăratul Hadrian, fiul adoptiv al lui Traian, se poate prespune că din punct de vedere iconografic arcul de triumf punctează evoluţia carierei lui Optimus Princeps marcând toate realizările sale de seamă. Dacă în redarea mesajului propagandistic s-a observat că faţada arcului de la Beneventum respectă o împărţire clară: latura orientată spre Roma cuprinde magistraturile şi măsurile luate în capitala statului, iar cealaltă orientată spre mare cuprinde intervenţiile împăratului în provincii şi împotriva barbarilor, relieful care redă supunerea Daciei este pus pe faţada dinspre Cetatea Eternă. Credem că Apollodor din Damasc, presupusul realizator al monumentului, nu întâmplător a hotărât această modificare în programul iconografic al decorării arcului de la Beneventum, urmărind astfel să accentueze spectaculoasa schimbarea la faţă – în bine – a Romei după înrobirea dacilor.

Cuvinte-cheie: glorie, veterani, armată, basorelief, propagandă.

Sectiune
Istorie și teologie
Pagina
868