Liste de cuvinte academice în limbile română și engleză: o analiză contrastivă bazată pe corpus

Abstract: (Academic Word Lists in English and Romanian: a corpus-based contrastive analysis) For multiple reasons, there is a lack of studies on Academic Writing in Romanian language – few scholars deal with an overview of writing practices in Romanian HEIs, even fewer deal with the vocabulary or writing principles specific to certain disciplines. In this context, the Romanian “scientific production” is extremely varied at the discursive level, both because of the lack of standardised curriculum concerning Academic Writing and because of the heterogeneity of writing rules and publication conditions imposed by Romanian journals. The aim of this study is to analyse the relevance of Academic Word Lists for Romanian academic writing, bringing into discussion examples and methodologies from the English language sphere, where tools such as the one proposed by Avery Coxhead in the late 1990s have proven their effectiveness. The applied dimension of this paper is based on the analysis of an expert, bilingual corpus of scientific articles – EXPRES – compiled within the DACRE project (Discipline-specific expert academic writing in Romanian and English: corpus-based contrastive analysis models). The aim of the study is to propose and exemplify the possibility of constructing such a glossary based on writing practices, by examining some of the results provided by corpus linguistics tools such as N-Grams or concordance lines.

Keywords: Academic Word Lists, EXPRES corpus, academic writing in Romanian, academic writing in English, corpus linguistics.

Rezumat: Din multiple motive, spațiul românesc nu abundă în studii referitoare la scrierea academică în limba română – puține cercetări se ocupă de o panoramă a practicilor de scriere în mediul universitar, dar și mai puține se ocupă, diferențiat, de vocabularul sau principiile de redactare specifice unor discipline. În acest context, „producția științifică” românească este extrem de variată la nivel discursiv, atât din cauza faptului că nu există deprinderi unitare la nivelul curriculumului ce vizează practicile de scriere universitară, cât și din pricina eterogenității normelor de redactare și a condițiilor de publicare impuse de revistele românești de specialitate. Scopul acestui studiu este de a analiza relevanța unor liste de cuvinte academice (Academic Word List) pentru îmbunătățirea practicilor de scriere academică în română, aducând în discuție exemple și metodologii din sfera limbii engleze, în cazul căreia instrumente precum cel propus de Avery Coxhead la finalul anilor ’90 și-au demonstrat eficiența. Dimensiunea aplicativă a lucrării de față se bazează pe analiza unui corpus expert, bilingv, de articole științifice – EXPRES – compilat în cadrul proiectului DACRE (Scriere academică specifică disciplinei în limbile română și engleză: modele de analiză contrastivă bazate pe corpusuri lingvistice). Miza studiului este de a propune și exemplifica posibilitatea construirii unui astfel de glosar pornind de la practica scriiturii, prin examinarea unor rezultate oferite de instrumentele lingvisticii de corpus, precum N-Grams sau linii de concordanță.

Cuvinte-cheie: liste de cuvinte academice, corpusul EXPRES, scrierea academică în limba română, scrierea academică în limba engleză, lingvistică de corpus.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
373
DOI
10.35923/QR.10.01.27