Eneida, propaganda militară a Principatului lui Augustus

Abstract: (The Aeneid, the Military Propaganda of Augustus’ Principate). The Aeneid is not only the Romans’ national epic poem, but also the political programme of the Roman Empire, first implemented by Augustus’ Principate. In addition to its inestimable cultural value, the Aeneid is also a work of Roman military strategy, we can say that it thoroughly reflects Roman institutionalized militarism, communicated to the entire world controlled by the City of the Seven Hills. The regime established by Augustus was something of a military regime, combined with a personal regime (of the first Princeps), plus a system of republican, traditionalist democracy through representatives. This new form of government needed an ideology, or rather a manifesto through which it could get into the Latin collective mind, but also to justify its global hegemony. Therefore, the Aeneid also has the role to justify propagandistically and sometimes mystically the mission of the Roman people, which was destined by the gods to rule the world and be the hero of world history. Aeneas is the Roman hero-type, a warrior par excellence, who will defeat his enemies and destroy all human and divine obstacles to fulfil his mission that of founding a political and military power, as Augustus imposes a new form of government in a Rome bleeding after the civil wars. Our study focuses on militarism and propaganda that echo the content of the Aeneid, demonstrating the modern means of manipulation that Augustus used to justify/ impose his regime.

Keywords: Aeneid, Augustus, military power, propaganda, ideological manifesto.

Rezumat: Eneida este nu numai epopeea naţională a romanilor, ci şi programul politic al Imperiului Roman, aplicat prima dată de către Principatul lui Augustus. Pe lângă inemestimabila valoare culturală, Eneida este şi o operă de strategie militară romană, putem spune că în ea se oglindeşte foarte bine militarismul roman instituţionalizat, comunicat întregii lumi controlate de Cetatea celor şapte coline. Regimul instaurat de către Augustus, care avea ceva dintre-un regim militar, combinat cu un regim personal (al primului Princeps), la care se adăuga un regim de democraţie republicană prin reprezentanţi, tradiţionalist. Această nouă formă de guvernământ avea nevoie de o ideologie, mai bine spus de un manifest prin care să pătrundă în mentalul colectiv latin, dar şi pentru a-şi justifica hegemonia mondială. De aceea Eneida are rolul de a justifica propagandistic şi uneori chiar mistic, că poporul roman este predestinat de zei să conducă lumea şi să fie eroul istoriei mondiale. Aeneas este eroul/tipul romanului, războinic prin excelenţă, cel care îşi va învinge duşmanii şi va desfiinţa toate piedicile umane sau divine pentru a-şi împlini menirea, anume fondarea unei puteri politico-militare, aşa cum Augustus impune o nouă formă de guvernământ într-o Romă sângerândă după războiaiele civile. Studiul nostru s-a oprit mai cu seamă asupra militarismului şi propagandei care răzbate din conţinutului Eneidei, demonstrând mijloacele moderne de manipulare pe care le-a folosit Augustus pentru a-şi justifica/impune regimul.

Cuvinte-cheie: Eneida, Augustus, putere militară, propagandă, manifest ideologic.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
90