Edgar Quinet: „Va exista o Românie...” sau despre cuvântul care apără o națiune

Abstract: (Edgar Quinet: "There will be a Romania ..." or the word that defends a nation) The contribution of the Coryphaeus triad from the Collège de France: Quinet-Michelet-Mickiewicz to the creation of the revolutionary consciousness of the elite of young Romanians studying in France in the mid-nineteenth century was recognized both by researchers in the Romanian space (T.G. Djuvara, J. Breazu, N. Iorga, D. Berindei), as well as foreign (L. Richer, A. Jianu, C. Durandin). The decisive presence of Romanians in his life, intertwined with the concern for the right of peoples to assert their national identity and European unity, may explain the assumption by Edgar Quinet of the task of pleading the cause of this people, by publishing “Les Roumains” (in Revue des Deux Mondes, 1856, January 15th and March 1st). The exegetes, not very numerous, who studied this work, are unanimous in appreciating its opportune character in relation to the decisive historical moment for the Romanians. Our paper presents and analyzes the ideas formulated by Edgar Quinet about the Romanian language - a defining component of the Romanian identity. The author not only argues the language community of the Romanian people with French, Spanish and Italian peoples, but also discusses current issues related to the Romanian language, such as the elimination of Slavic elements and the use of loans from related languages. A vibrant advocacy for the establishment of Romanians as an independent nation based on the arguments offered by their past and those related to the progress of history, Edgar Quinet's work must be inscribed along with the contributions of the time to the modern evolution of the Romanian language.

Keywords: Edgar Quinet, Romanian identity, modernization of the Romanian language.

Rezumat: Contribuția triadei de corifei de la Collège de France: Quinet-Michelet-Mickiewicz la făurirea conştiinţei revoluţionare a elitei tinerilor români aflaţi la studii în Franţa către mijlocul secolului al XIX-lea a fost recunoscută atât de cercetările din spațiul românesc (T.G. Djuvara, J. Breazu, N. Iorga, D. Berindei), cât și străin (L. Richer, A. Jianu, C. Durandin). Prezenţa determinantă a românilor în viaţa sa, împletită cu preocuparea pentru dreptul popoarelor la afirmarea identităţii naţionale şi la unitatea europeană pot explica asumarea de către Edgar Quinet a sarcinii de a pleda cauza acestui popor, prin publicarea, chiar înaintea Congresului de la Paris, a lucrării Les Roumains (în „Revue des Deux Mondes”, 1856, 15 ianuarie și 1 martie). Exegeții, nu foarte numeroşi, care s-au aplecat asupra acestui studiu, sunt unanimi în a aprecia caracterul său oportun în raport cu momentul istoric hotărâtor pentru români. Lucrarea noastră prezintă și analizează ideile formulate de Edgar Quinet despre limba română - componentă definitorie a identității românești. Autorul nu se oprește numai la argumentarea comunității de limbă a românilor cu francezii, spaniolii și italienii, ci ia în discuție și aspecte din actualitatea epocii referitoare la limba română, cum ar fi eliminarea elementelor slave şi recurgerea la împrumuturi din limbile înrudite. Pledoarie vie pentru constituirea românilor în naţiune independentă pe baza argumentelor oferite de trecutul lor şi a celor legate de mersul înainte al istoriei, lucrarea lui Edgar Quinet trebuie înscrisă între luările de poziție valoroase în direcția modernizării limbii române în secolul al XIX-lea.

Cuvinte-cheie: Edgar Quinet, identitate românească, modernizarea limbii române.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
364
DOI
10.35923/QR.10.01.26