Din nou despre reorganizarea semantică a paradigmei de viitor din limba română din perspectiva teoriei ‘regramatizării’

Abstract: (The Semantic Reorganisation of Future Tense in Romanian, an example of “regrammatization”) The article aims at revisiting in an extended framework (see Popescu 2013, 2017) the evolution of the system of the forms of future tense (hereinafter: FUT) in Romanian language, from the perspective of the re-grammaticalisation process, understood asre-organisation of the grammatical system of a language (v. Andersen 2006; Lindschouw 2011). In very general lines, this process may be described as follows: in time, canonical FUT forms, originally representing outcomes of previous ‘grammaticalisation’ processes (i.e. transition from lexical to grammatical), eventually show a poly-functional morpho-syntactic and semantic behaviour, actualising more than one grammatical value. Such a situation will imply the selection of new constituents in the FUT paradigm and will inevitably result in: (i) a competition between canonical forms and the newly created ones; (ii) a de-semantization and specialization of canonical forms in a certain informational segment, and (iii) the (total or partial) grammaticalisation of the concurrent periphrastic forms. Concretely, the entire discussion on the evolution of the constituents of the FUT paradigm in Romanian should be repositioned from the perspective of the following directions of evolution: (a) a restraint in the use of the canonical future form to the literary style and formal language, where it frequently has temporal or temporal-modal values; (b) the establishment of a system of actualisation of [prospective deictic], including FUT-Type 1 (voi cânta), FUT-Type 3 (am să cânt) and FUT-Type 4 (o să cânt) – forms primarily distinguished at a diamesic level, and a specialisation of gerund forms ((v)oi fi cântând) and of FUT-Type2 (oi cânta) in the actualisation of [probable epistemic], with the latter losing their prospective deictic value in the 17th century.

Keywords: grammaticalisation - re-grammaticalisation, canonical future, Romanian prospective deictic forms, probable epistemic.

Rezumat: Articolul își propune să rediscute (v. Popescu 2013, 2017) într-un cadru extins, evoluţia sistemului formelor de viitor (siglat în text: V) din limba română din perspectiva acţiunii procesului de regramatizare, înţeleasă ca reorganizare a sistemului gramatical al unei limbi (v. Andersen 2006; Lindschouw 2011). În linii foarte generale, acest proces poate fi astfel descris: formele canonice de V, care reprezintă iniţial rezultate ale unor procese anterioare de ‘gramaticalizare’ (în sensul de trecere de la lexical la gramatical), ajung cu timpul să aibă un comportament morfosintactic şi semantic polifuncţional, actualizând mai mult de o valoare gramaticală. O astfel de situație va antrena selectarea unor noi constituenţi în cadrul paradigmei de V și va determina în mod inevitabil: (i) concurenţa dintre formele canonice și cele nou create; (ii) desemantizarea şi specializarea pe un anumit segment informaţional a formelor canonice, respectiv (iii) gramaticalizarea (totală sau parţială) a formelor perifrastice concurente. Concret, întreaga discuţie referitoare la evoluţia formelor constitutive ale paradigmei de V din limba română trebuie repoziţionată din prisma următoarelor direcţii evolutive: (a) restrângerea funcţionării formei de viitor canonic la stilul literar şi la registrul îngrijit de limbă unde apare frecvent cu valori temporale sau temporalo-modale; (b) constituirea unui sistem de actualizare a [prospectivului deictic], care cuprinde V-Tipul 1 (voi cânta), V-Tipul 3 (am să cânt) şi V-Tipul 4 (o să cânt) – forme care se disting în primul rând la nivel diamezic, şi specializarea formelor gerundive ((v)oi fi cântând) şi a V-Tipul 2 (oi cânta) în actualizarea [epistemicului probabil], acestea din urmă pierzându-şi valoarea deictică prospectivă în secolul al XVII-lea.

Keywords: grammaticalisation - re-grammaticalisation, canonical future, Romanian prospective deictic forms, probable epistemic.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
233