Dificultăţi în predarea limbii române pentru arabi

Abstract: (Difficulties in Teaching Romanian Language for Arabs) This paper aims to present some recurrent difficulties in teaching the Romanian language for Arabic speakers. The methodological premises of this approach are offered by Error Analysis on different levels of language, correlated with Contrastive Analysis of some elements and structures from Romanian and Standard Arabic. We will select a series of elements and structures which raise problems of phonetic, morphological, syntactical, lexical and pragmatic nature in the process of comprehension and assimilation of the Romanian language by Arab students. In the presentation of each difficulty, we will pursue some steps of diagnosis, followed by some didactic strategies adequate for each situation. In this way, we will make a contrastive description of the analyzed units and structures from Romanian and Standard Arabic, we will underline similarities and differences between them and we will notice some frequent errors generated by these incongruities. In addition to this, we will propose explicative and applicative strategies for facilitating the active and conscious comprehension and assimilation of these units and structures by Arab students. At the phonetic level, we will focus on the Arab students’ difficulty to distinguish some vowels, at the morphological level, the analysis will follow the paradigm of the personal pronoun in the nominative case, while at the syntactic level we will notice the Arab students’ tendency to omit the copulative verb “to be” from the structure of the predicative nominal. At the lexical level, we will detect confusions generated by the similar phonetic structure of some words with different meaning in Romanian and Standard Arabic, while at the pragmatic level we will refer to the different communicative functions of some apparent semantic equivalent words in the two languages.

Keywords: Romanian as foreign language (RLS), Modern Standard Arabic (MSA), Contrastive Analysis, Error Analysis, teaching strategies.

Rezumat: Această lucrare urmăreşte prezentarea unor dificultăţi recurente în predarea limbii române vorbitorilor de limba arabă. Premisele metodologice ale acestei abordări sunt oferite de analiza erorilor pe diferite paliere lingvistice, corelată cu analiza contrastivă a unor elemente şi structuri din limba română şi limba arabă standard. Vom selecta o serie de elemente sau structuri care ridică probleme de natură fonetică, morfologică, sintactică, lexicală şi pragmatică în procesul de înţelegere şi de asimilare a limbii române de către studenţii arabi. În prezentarea fiecărei dificultăţi vom parcurge câteva etape de diagnoză, urmate de câteva propuneri de strategii didactice adecvate pentru fiecare situaţie. Astfel, vom realiza o descriere contrastivă a unităţilor sau structurilor lingvistice în cauză din limba română şi limba arabă standard, vom semnala asemănările şi deosebirile dintre acestea, vom nota câteva erori frecvente generate de aceste incongruenţe şi vom propune strategii explicative şi aplicative de facilitare a comprehensiunii şi asimilării conştiente şi active a acestora de către studenţii arabi. La nivel fonetic, ne vom focaliza pe dificultatea studenţilor arabi de a distinge unele vocale, la nivel morfologic, analiza se va opri asupra paradigmei pronumelui personal în cazul nominativ, iar la nivel sintactic vom semnala tendinţa studenţilor arabi de a omite verbul copulativ a fi din structura predicatului nominal. La nivel lexical vom detecta confuzii generate de structura fonetică asemănătoare a unor cuvinte cu sens diferit în limba română şi limba arabă, iar la nivel pragmatic ne vom referi la funcţiile comunicaţionale diferite ale unor cuvinte aparent echivalente semantic în cele două limbi.

Cuvinte-cheie: româna ca limbă străină (RLS), araba modernă standard (MSA), analiză contrastivă, analiza erorilor, strategii de predare.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
196