Spațiu și timp în comunicarea interculturală: particularități românești

Abstract: (Cross-cultural Perspectives on Space and Time: Romanian CharacteristicsAll international communities, especially student groups, are richer but also more eclectic, in Romania over the last two decades. The acquisition of intercultural competences is as important as the learning of Romanian language, trough the effort of social and academic immersion of new residents. Part of nonverbal communication, space and time perception contributes to set good interpersonal relationships in the new cultural environment. Ignoring the specificity and the differences of a new culture could generates some malfunctions in communication. Therefore, the present study proposes a theoretical vision of these concepts, space and time in Romanian culture, folowed by some useful activities and exercises for understanding the essential components: territoriality, social distance, personal space, private sphere, linear time, cyclic time, punctuality, delay, temporal rigidity, etc.

Keywords: intercultural communication, personal space, monochronic time, polychronic time.

Rezumat: Comunitățile de străini, în special grupurile studențești, sunt tot mai bogate, dar și mai eclectice, în România ultimelor două decenii. Dobândirea competențelor interculturale este la fel de importantă ca însușirea românei, în efortul de imersiune socială și academică a rezidenților noi. Parte a comunicării nonverbale, percepția spațiului și a timpului contribuie esențial la stabilirea unor bune relații interpersonale în mediul cultural nou. Necunoașterea specificului și a diferențelor față de cultura proprie dă naștere unor disfuncționalități dificil de reparat în comunicare. Prin urmare, studiul de față propune o viziune teoretică asupra celor două concepte, spațiul și timpul la români, completată de activități interculturale utile pentru înțelegerea componentelor esențiale: teritorialitate, distanță socială, spațiu personal, sferă privată, timp liniar, timp ciclic, punctualitate, întârziere, rigiditate temporară etc.

Cuvinte-cheie: comunicare interculturală, spațiu personal, monocronie, policronie.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
408