Sufixarea cu elemente latinești în procesul de formare a substantivelor deverbale caracteristice textelor religioase

Abstract: (Suffixation with Latin Morphemes Used in the Formation Process of Deverbal Nouns Specific to Religious TextsDeverbal nouns frequently occur in the corpus of religious texts, predominantly in acathistis texts. Their abundance requires a thorough research. The present article is mainly focused to highlight the relevance/ratio of Latin inheritance to religious terminology not so much in terms of loans, as in the process of word-formation. Suffixation with Latin morphemes is a productive process not only in non-canonical language but also in the religious one. Attaching such suffixes to the end of a stem creates/generates deverbals that can be attributed to different semantic classes: action nouns, nouns of state of mind, agent nouns, nouns in the instrumental case, name of places or temporal notions. Terms, achieved by means of the above mentioned process, convey fundamental notions of faith, terms with religious connotation and also lexemes from common language.

Keywords: deverbal nouns, derivation, suffixation, religious text, acathist.

Rezumat: Substantivele deverbale se prezintă într-un număr semnificativ în corpusul textelor religioase, în speță al acatistelor. Frecvența cu care se impun solicită o cercetare minuțioasă a acestora. În articolul curent ne propunem să scoatem în evidență raportul moștenire latină – terminologie religioasă nu atât în planul împrumuturilor, cât în cel al domeniului de formare a cuvintelor. Sufixarea cu elemente latinești este un procedeu productiv nu doar în limbajul laic, dar și în cel religios. Prin atașarea unor asemenea sufixe se generează deverbale care pot fi incluse în diferite clase semantice: nume de acțiune, nume de stări, nume de agent, nume de instrument, nume de locuri sau noțiuni temporale. Termenii obținuți prin procedeul sus-numit redau noțiuni fundamentale de credință, termeni cu conotație religioasă, dar și lexeme din limbajul comun.

Cuvinte-cheie: substantive deverbale, derivare, sufixare, text religios, acatist.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
247