Kazimierz JURCZAK

Universitatea Jagiellonă din Cracovia

Biografia unei idei: legenda Meşterului Manole ca subiect de dezbatere intelectualǎ (s. XIX-XX).

Rezumat: Popularitatea abordǎrilor biografice în istoria literarǎ şi în cultura contemporanǎ în general, datoratǎ posibilitǎţilor de a cerceta contextul istoric al epocii cu varii instrumente: psihologice, sociologice, critico-literare etc., ne provoacǎ sǎ ne întrebǎm, dacǎ aceeaşi metodǎ biograficǎ se poate aplica şi unor idei. Cu alte cuvinte, ne intereseazǎ ce anume putem înţelege din fenomenul cultural istoric urmǎrind evoluţia perceperii unei idei (filozofice, artistice etc.) sau a unui topos (folcloric bunǎoarǎ) în diverse epoci. Toposul folcloric al „femeii zidite”, prezent în diverse variante în cultura popoarelor Europei de Sud-Est, în cultura românǎ ocupǎ un loc special. „Legenda Meşterului Manole”, alǎturi de „Mioriţa”, a devenit un text literar canonic. Considerat de G. Cǎlinescu drept „mit cultural”, unul din cele patru mituri fundamentale ale românilor, în perioada interbelicǎ, mai ales, şi în perioada comunistǎ, acest topos a fost intens exploatat ideologic şi politic. Interpretat de scriitori ai vremii ca exemplu de geniu de creaţie românesc ori ca simbol al jertfirii în opera de construcţie a lumii noi, acest topos a depǎşit cu mult condiţia sa iniţialǎ de simplu motiv popular.

Cuvinte-cheie: creaţie, sacrificiu, folclor, literatura cultǎ, topos folcloric, mit cultural.

Biography of an Idea: the Legend of Master Manole as a Subject of Intellectual Debate (XIX-XX c.)

Abstract: The popularity of biographical approaches in literary history and contemporary culture in general, due to the possibilities of researching the historical context of the era with various instruments: psychological, sociological, critical-literary, etc., it challenges us to wonder whether the same biographical method can be applied to ideas. In other words, we are interested in what we can understand from the historical cultural phenomenon by following the evolution of the perception of an idea (philosophical, artistic, etc.) or of a topos (folklore, for instance) in various epochs. The folkloric topos of the walled-up woman, present in several variants in South-Eastern Europe, has a special status in the Romanian culture. The "Legend of Master Manole" from which it originates, along with "Miorița", has become a canonical literary text. Considered by G. Călinescu as a "cultural myth", one of the four essential Romanian myths, in the interwar and communist period, it was intensively exploited ideologically and politically. Interpreted by writers, either as a sample of Romanian creative genius, or as an example of dedication to the work of building the new world, the topos has long overgrown its initial condition as a simple motif of popular culture.

Keywords: creation, sacrifice, folklore, written literature, folklore topos, cultural


Kazimierz Jurczak este doctor abilitat în știinţele umaniste (titlul fiind acordat în urma colocviului de abilitare la Facultatea de Filologie a Universităţii Jagiellone din Cracovia, pe baza monografiei Dylematy zmiany. XIX-wieczni pisarze rumuńscy wobec ideologii zachowawczej [Dilemele schimbării. Scriitori români din secolul al XIX-lea faţă de ideologia conservatoare]. Este, aşadar, coordonator de doctorate, la Universitatea Jagiellonă din Cracovia. Din 2013 este șeful Departamentului de studii românești din cadrul aceleiaşi universităţi.  Printre disciplinele predate se numără: istoria românilor, istoria literaturii române din s. XIX-XXI, civilizaţia românească, societatea românească contemporană, geografia economică și turistică a României, curs practic de limba română – nivel C2 (traduceri). 

Facultatea de Litere, Istorie si Teologie
Afis CICCRE 2024