Minorități etnice și comportament lingvistic

Abstract: (Ethnic Minorities and Linguistic Behaviour) Considering historical minorities, rediscovering and reconfiguration of ethnicity after fall of communism brings up the condition of bilingual speakers, confronted in contemporaneity with a double provocation. On the one hand, the attitude towards mother tongue differs from that of previous generations (belonging to the first half of the 20th century), taking into account the public education system, in the majority language and the education in the Romanian culture. From another perspective, minor cultures, of small ethnic communities (within national states in the Balkans born in the modern era) are strongly affected by the consequences of globalization process. This flattens the difference, alters the Otherness limits and changes perceptions regarding the importance of preserving cultural heritage of communities less visible: their linguistic identity can not compete with the dominant languages and is marked by the English language influence and of its related culture, a mass culture, equalizing. Our goal is to outline a picture of these interplays and evolutions, talking about a case study, represented by Dobruja Turkish and Tatar languages, analyzed within a project of researching culture and identity of Muslims in this region.

Keywords: ethnic groups, Turks, Tatars, mother tongue.

Rezumat: Redescoperirea și reconfigurarea etnicității în perioada postdecembristă pune în chestiune, în cazul minorităților istorice, și condiția vorbitorilor bilingvi, confruntați în contemporaneitate cu o dublă provocare. Pe de-o parte, atitudinea față de idiomul matern diferă de cea a generațiilor anterioare (din prima jumătate a secolului XX), în condițiile existenței sistemului de învățămînt public, obligatoriu, în limba majorității și a formării într-o cultură românească. Dintr-o altă perspectivă, culturile minore, ale comunităților etnice de mici dimensiuni (din cadrul statelor naționale născute în Balcani în epoca modernă) sînt afectate puternic de consecințele procesului de globalizare. Acesta netezește diferența, alterează cadrele alterității și modifică percepțiile vis-à-vis de însemnătatea prezervării patrimoniului cultural al unor comunități puțin vizibile: identitatea lor lingvistică nu poate concura cu limbile dominante și resimte influența limbii engleze și a culturii aferente, o cultură de masă, nivelatoare. Obiectivul nostru este de a contura o imagine asupra acestor interacțiuni și evoluții, la nivelul unui studiu de caz, reprezentat de idiomurile turc și tătar din Dobrogea, analizate în cadrul unui proiect de cercetare a identității și culturii musulmanilor din această regiune.

Cuvinte cheie: grupuri etnice, turci, tătari, limbă maternă.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
325