Stratificarea influențelor cultural - lingvistice reflectate în literatura dialectală bănățeană

Abstract: (Stratification of cultural and linguistic influences reflected in the dialectal literature from Banat). Banat is one of the few regions of Romania which has been and still remains an intercultural and multicultural area, while it is a model of peaceful coexistence of people from different cultures and nationalities. For centuries, in this area there has been a strong cultural constructive interference, which is felt up to the present day, because here, in Banat coexist over 16 national minority communities. The communication between minority groups has always been extraordinary, based on the multilingualism practiced by most minority ethnic communities. These cultural constructive interference clearly have influenced the dialects spoken in this part of the country. In our work we aim to identify and briefly present some of the most important foreign influences in the vocabulary of the subdialect from Banat. For our study, we have chosen to study several literary works of dialectal literature from Banat because they can give us a pretty clear and accurate image of the influences and dynamics in the Banat dialects, borrowed from different languages. We will make some remarks on the etymology of borrowed words which the specialized literature mentions a multiple etymology and we will emphasize the importance of the geographical criteria in determining the etymon of a word. Also, when we talk about the Serbian borrowed words, we will make some references to the so-called "loans by branch", i.e., words from other languages of origin other than the language through which they entered in the Romanian language.

Keywords: intercultural, multilingualism, dialectal literature, etymology multiple, loans by branch.

Rezumat: Banatul este una dintre puținele regiuni ale României care a fost și rămâne un spațiu al interculturalității și al multiculturalității, în același timp un model de conviețuire pașnică a unor oameni de culturi și naționalități diferite. De secole, în acest spațiu s-a manifestat o interferență culturală, care se simte și în prezent, deoarece aici, în Banat, conviețuiesc peste 16 minorități naționale. Comunicarea între minoritățile de aici a fost întotdeauna extraordinară, având la bază plurilingvismul practicat în majoritatea comunităților etnice minoritare. Aceste interferențe culturale au influențat în mod evident și graiurile vorbite în această parte a țării. În lucrarea noastră ne propunem să identificăm și să prezentăm succint câteva dintre cele mai importante înfluențe străine în lexicul subdialectului bănățean. Pentru demersul nostru am ales să studiem lexicul câtorva opere din literatura dialectală bănățeană, deoarece acestea ne pot oferi o imagine destul de clară și de actuală a influenței și dinamicii împrumuturilor din diferite limbi în graiurile bănățene. Vom face câteva precizări referitoare la etimologia unor împrumuturi pentru care lucrările de specialitate menționează o etimologie multiplă și vom sublinia importanța criteriului geografic în stabilirea etimonului unui cuvânt. De asemenea, când vom vorbi despre împrumuturile din limba sârbă, vom face câteva referiri la așa-zisele „împrumuturi prin filieră”, adică cuvinte din alte limbi de origine decât limba prin intermediul căreia au intrat în limba română.

Cuvinte cheie: interculturalitate, plurilingvism, literatură dialectală, etimologie multiplă, împrumuturi prin filieră.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
314