Optimizarea dezvoltării competenței de comunicare profesională în limba română la studenții anului pregătitor

Abstract: (Optimising the acquisition of professional communication skills in Romanian by the students of the Preparatory year) The study we propose has as main goal the global analyses of a set of instruments and teaching contents used throughout the specialised language courses for the Preparatory year for acquiring and developing professional communication skills by foreign students learning Romanian. Professional communication skills represent one of the main objectives of the programme Preparatory year of Romanian for foreign citizens, in the context of language acquisition by people interested to study in Romania. Our study highlights the usefulness of teaching-learning specialised languages (discourses), at the courses of Romanian as a foreign language. The theoretical background of specialised languages (terminology) will be revalued through the means of the principles of foreign language didactics and of the norms which fundament the Common European Framework of Reference for Languages. The ideas on which our scientific work is based are sustained with examples taken from medical specific discourse.

Keywords: professional communication, specialized languages, Preparatory year, Romanian as a foreign language, medical discourse.

Rezumat: Studiul pe care îl propunem urmărește analiza globală a unui set de instrumente și de conținuturi didactice utilizabile în cadrul cursurilor de limbaj specializat de la anul pregătitor pentru formarea și dezvoltarea competenței de comunicare profesională a studenților străini care învață limba română. Competența de comunicare profesională reprezintă una din finalitățile programului de studiu Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini în condițiile achiziționării acestui cod lingvistic de persoane interesate să urmeze studii universitare în România. Studiul nostru scoate în evidență utilitatea predăriiînvățării limbajelor specializate în cadrul cursurilor de limba română ca limbă străină. Fundamentarea teoretică a limbajelor specializate din sfera terminologiei va fi reevaluată cu ajutorul principiilor didacticii limbilor străine și al normelor Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Ideile pe care se sprijină demersul nostru de cercetare sunt ilustrate cu exemple de practici lingvistice și didactice specifice limbajului medical.

Cuvinte-cheie: comunicare profesională, limbaje specializate, an pregătitor, româna ca limbă străină, limbaj medical.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
149