Modalități de redare a diminutivării în limba română, cu accent pe limbajul întrebuințat în mediul virtual

Abstract: (Ways of Expressing Diminution in Romanian, Focusing on the Language Used in the Online EnvironmentIn our language the most frequent way of forming a diminutive is by adding diminutive suffixes to morphologically distinct bases (more often, nouns), a synthetic way, par excellence. Due to the high productivity of this process, the great majority of the research dedicated to Romanian diminutives are focusing mainly on this type of diminutives. However, the Romanian language also possesses analytic diminutives, and also diminutives in which synthetic and analytic processes are combined (such as diminutives containing two diminutive suffixes, structures in which both terms are diminutivized, combining derivation with compounding, etc.). This last category represents also the main focus of the article we propose. Although the Romanian language represents the aim of our paper, references on different Romance or Non-romance languages will be made in order to build up the clearest image possible of the linguistic ways of expressing diminution. The examples provided for the Romanian language are selected from the Internet, from distinct online conversations. The aims of the paper are to emphasize the existence of some other ways of forming diminutives in Romanian (except the ones obtained by suffixation), with a highlight on the co-occurrence of modifiers, and also to enrich the diminutive class through examples from the current use.

Keywords: diminutives, synthetic, analytic, co-occurrence of modifiers, Internet.

Rezumat: Pe teritoriul limbii noastre, cea mai frecventă modalitate de alcătuire a unui diminutiv o constituie adăugarea de sufixe diminutivale unor baze distincte din punct de vedere morfologic (substantive, cel mai adesea), o modalitate, prin excelență, sintetică. Datorită productivității crescute a procedeului, majoritatea cercetărilor dedicate diminutivelor românești se axează, în principal, pe acestea. Totuși, limba română posedă și diminutive analitice, precum și diminutive rezultate din combinarea mijloacelor sintetice cu cele analitice, adică formate prin cumul de mărci (cum ar fi, dubla diminutivare la nivel de cuvânt sau de sintagmă, combinarea derivării cu compunerea etc.), această ultimă categorie reprezentând, de altfel, și centrul de interes al articolului pe care îl propunem. Cu toate că limba română ne interesează în mod deosebit, vom face trimiteri și la alte limbi romanice sau neromanice pentru a avea o imagine cât mai clară a posibilităților lingvistice de redare a diminutivării. În privința românei, toate exemplele furnizate sunt excerptate de pe internet, din diverse conversații online. Scopurile demersului nostru sunt de a sublinia faptul că limba română deține și alte modalități de alcătuire de diminutive (exceptându-le pe cele obținute prin sufixare), cu accent pe cumulul de mărci, precum și de a îmbogăți paleta de reprezentanți, prin exemple din limba curentă. 

Cuvinte-cheie: diminutive, sintetic, analitic, cumul de mărci, internet.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
332