Presa românească din Transilvania şi ideea latinităţii. Studiu de caz: George Bariţ

Abstract: (The Romanian Press from Transylvania and the Idea of Latinism. Case study: George Bariţ). George Bariţ (1812-1893) was one of the most important Transylvanian intellectuals of the 19th century. His activity was extremely complex and long-lasting, his achievements being notable in many domains: journalism, politics, economy, history and cultural studies. In all he undertook during his lifetime he stood out through the fact that he militated in favour of obtaining political and national rights for his compatriots. Within this context, improving Romanians’ cultural situation was seen as an essential precondition, while cultivating the language they spoke thus represented the most suitable means of achieving their national objectives. As a result, linguistic and philological matters, especially the affirmation of the Latin origin of the language spoken by Romanians were frequently tackled by George Bariţ and many of his opinions proved to be valid over the years. The present study focuses on Bariţ’s accomplishments regarding the Romanian language’s vocabulary and orthography, after providing a bio-bibliographical sketch dedicated to him.

Keywords: George Bariţ, Latinism, Romanian periodicals, Transylvania, 19th century.

Rezumat: George Bariţ (1812-1893) a fost unul dintre cei mai mari cărturari ardeleni ai secolului al XIX-lea. Activitatea pe care a desfăşurat-o a fost extrem de complexă şi de îndelungată, domeniile în care a avut reuşite notabile fiind numeroase: publicistică, politică, economie, istorie şi studii culturale. În tot ceea ce a întreprins de-a lungul vieţii s-a remarcat prin faptul că a militat pentru obţinerea de drepturi politice şi naţionale pentru compatrioţii săi. În acest context, îmbunătăţirea stării culturale a românilor era văzută ca un precondiţie esenţială, iar cultivarea limbii vorbite de aceştia reprezenta astfel modalitatea cea mai potrivită de a atinge obiectivele naţionale. Prin urmare, chestiunile de natură lingvistică şi filologică şi îndeosebi afirmarea caracterului latin al limbii vorbite de români au fost deseori abordate de către George Bariţ, multe dintre opiniile sale dovedindu-se valide peste ani. Studiul de faţă se concentrează asupra realizărilor lui Bariţ în domeniul vocabularului şi ortografiei limbii române, după o prealabilă schiţă biobibliografică dedicată acestuia.

Cuvinte cheie: George Bariţ, latinitate, periodice româneşti, Transilvania, secolul al XIX-lea.

Sectiune
Istorie şi religie
Pagina
663