Însemnări privind o conferinţă din anul 1899, ţinută în cadrul Societății Astra (despărţământul Bocşa): arta argumentării

Abstract: (Notes regarding a Conference of 1899, held by Astra Society (Bocşa Division): The Art of Argumentation) The Astra Society, founded in Sibiu, in 1861, proved to be a true cultural forum of the Romanians from Transylvania and Banat, provinces which were then a part of the Kingdom of Hungary. The Division of Bocşa, created in 1898, included the administrative circles of Bocşa and Reşiţa and had priests, teachers, lawyers, handymen, etc., as ordinary members and peasants from the communes of Caraş-Severin county as helping members. By organizing conferences, the leaders of the division wished to promote, besides “spiritual and moral culture”, “economic culture”, in order to ensure the prosperity of the people. Having the manuscript of one of the first conferences with the title Despre valorarea poamelor (On the Valorisation of Fruit), we wish to present its main pragmatic-discursive and linguistic aspects, knowing that we have an important authentic document of cultural history of the Romanians living on Banat soil. Its reading unveils the personality of the author, priest Petru Ieremia, secretary of Astra – Bocşa, his art of delivering convincing speeches, his thorough knowledge in the field and his wish of imparting it to the peasants, so that they may improve and modernize their work methods. The conference, conceived as an argumentative text (whose classical parts exordium, narratio, argumentatio and peroratio can be discovered at a closer analysis), offers confessions resulting from successful practical experiences (in France, Hungary, North America) meant to encourage the peasants from certain communes to cultivate that type of prune trees which fit the soil and local climate and successfully capitalize the obtained fruit (poame) in the markets of Budapest and Vienna. The conference is written in a neat style, using correct language, cultivated, and betraying natural influences of the sub-dialect spoken in Banat.

Keywords: Astra Society, argumentative text, exhortative textual and informative – narrative / explanatory sequences, the Banat sub-dialect.

Rezumat: Societatea Astra, înfiinţată la Sibiu în 1861, s-a dovedit a fi un adevărat for cultural al românilor din Transilvania şi Banat, provincii care făceau parte, pe atunci, din regatul Ungariei. Despărţământul din Bocşa, creat în anul 1898, cuprindea cercurile administrative ale Bocşei şi Reşiţei şi avea ca membri ordinari preoţi, învăţători, avocaţi, meseriaşi etc., şi ca membri ajutători, ţărani din comunele comitatului Caraş-Severin. Prin ţinerea de conferinţe, conducerea despărţământului îşi propunea să promoveze, pe lângă „cultura spirituală şi morală”, şi „cultura economică” pentru a asigura propăşirea poporului. Aflându-ne în posesia manuscrisului uneia din primele conferinţe, cu titlul Despre valorarea poamelor, ne propunem să prezentăm principalele aspecte pragmaticdiscursive şi lingvistice ale acesteia, considerând că ne aflăm în faţa unui document autentic important al istoriei culturale a românilor de pe meleagurile bănăţene. Lectura acestuia ne dezvăluie personalitatea autorului, preotul Petru Ieremia, secretar al Astrei – Bocşa, arta sa de a ţine discursuri convingătoare, cunoştinţele sale temeinice din domeniu şi dorinţa de a le împărtăşi ţăranilor, pentru ca ei să-şi îmbunătăţească şi modernizeze metodele de lucru. Conferinţa, concepută ca discurs argumentativ (ale cărui părţi clasice : exordium, narratio, argumentatio şi peroratio le putem descoperi la o analiză atentă), aduce mărturii izvorâte din experienţe practice reuşite (din Franţa, Ungaria, America de Nord) pentru a-i încuraja pe ţăranii din anumite comune să cultive acel soi de pruni potrivit solului şi climei locale şi să valorifice cu succes „poamele” obţinute pe pieţele din Budapesta şi Viena. Conferinţa este redactată într-un stil îngrijit, un limbaj corect, cultivat, trădând influenţe fireşti ale subdialectului bănăţean.

Cuvinte cheie: Societatea Astra, text argumentativ, secvenţe textuale exortative şi informativ-narative / explicative, subdialect bănăţean.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
132